Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Privacyverklaring vanaf 1 oktober 2019

 

ZITDAZO VZW, gevestigd te Middelvelden 63, 2370 Arendonk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.zitdazo.be
info@zitdazo.com

Middelvelden 63, 2370 Arendonk, België

 

Steven Gielis is de functionaris gegevensbescherming van ZITDAZO VZW. Hij is te bereiken via info@zitdazo.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZITDAZO VZW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt u ook in met de voorwaarden van het privacybeleid van ZITDAZO VZW. Als u daarmee niet akkoord kan gaan, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zitdazo.com, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

ZITDAZO VZW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- ZITDAZO VZW analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

ZITDAZO VZW neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZITDAZO VZW) tussen zit).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

ZITDAZO VZW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

ZITDAZO VZW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

ZITDAZO VZW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ZITDAZO VZW gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Op onze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZITDAZO VZW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zitdazo.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

ZITDAZO VZW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zitdazo.com

 

 

Algemene Voorwaarden ZITDAZO VZW
https://www.zitdazo.com & https://www.zitdazo.be

Versie geldig vanaf 1 oktober 2019

vzw ZITDAZO
MIDDELVELDEN 63
2370 ARENDONK
info@zitdazo.com
0485 72 55 75
Ondernemingsnummer 0538 794 814


1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ZITDAZO VZW en op iedere tussen ZITDAZO VZW en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.zitdazo.be & www.zitdazo.com. Op verzoek zenden wij u een digitaal exemplaar.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ZITDAZO VZW behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 ZITDAZO VZW garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering & herroepingsrecht


2.1 Levering van het product vindt digitaal of per post plaats, zolang de voorraad strekt. Levering van de dienst (zoals weekend, natuurexpeditie of kamp) vindt plaats op de aangegeven data.


2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ZITDAZO VZW bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen (voor de weekends, lezingen, natuurexpedities, kampen is dit op de vermelde datum). Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan klanten in Vlaanderen en Nederland.


2.3.1 Aan de leveringsplicht van ZITDAZO VZW zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ZITDAZO VZW geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het toesturen van het aangeschafte product per post of per e-mail.

2.3.2 Aan de leveringsplicht van ZITDAZO VZW zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ZITDAZO VZW geleverde diensten doorgaan op de geplande data die vermeld staan op de website van de VZW.


2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 kalenderdagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar info@zitdazo.com of een aangetekend schrijven naar de zetel van de vzw. Het product dient in onbeschadigde toestand terug opgestuurd te worden naar naar ZITDAZO VZW, Middelvelden 63, B-2370 Arendonk samen met het ingevulde herroepingsformulier. De verzendkosten voor de retourzending zijn ten laste van de koper. Er is geen terugbetaling voorzien voor producten die ten dele of volledig beschadigd zijn en hierdoor onverkoopbaar zijn. Diensten verspreid over een traject en die reeds gestart zijn komen niet in aanmerking voor terugbetaling om een goede werking te garanderen.


2.5 Een evenement of dienst kan om welke reden dan ook worden geannuleerd door ZITDAZO VZW. Indien een evenement wordt geannuleerd, worden eventuele betaalde (toegangs)gelden terugbetaald binnen 30 dagen na annulatie.

2.6 Online cursussen zijn toegankelijk op een online leeromgeving of via toegang tot een map waarin teksten en filmpjes worden doorgestuurd bij stopzetting van de online leeromgeving.
3. Prijzen


3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.


4. Gegevensbeheer


4.1 Indien u een bestelling plaatst bij ZITDAZO VZW, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ZITDAZO VZW. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.


4.2 ZITDAZO VZW respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


4.3 ZITDAZO VZW maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

5.1 ZITDAZO VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.